ANUNT privind scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi:

0
406
ANUNT
privind scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi:
2 posturi inginer in cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor
Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
Conditii generale:
a) Sa detina cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) Sa indeplineasca varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e)Sa detina o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,
atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitatile sanitare abilitate;
f) Sa indeplineasca conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) Sa nu fie condamnat/a definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei,
cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice:
a) Studii superioare tehnice de lunga durata- profil tehnic (absolvite cu diploma de
licenta sau examen de diploma in conformitate cu legislatia in vigoare) specializarea:
constructii civile, instalatii, mecanica, hidrotehnica, electromecanic- minim 5 ani
vechime in specializarea obtinuta;
b) Cunostinte de operare pe calculator (MS Office) si utilizare a programelor de
proiectare asistata de calculator(Autocad);
c) Cunostinte limba engleza nivel mediu;
d) Constituie Avantaj- Experienta in domeniul constructiilor si constructiilor edilitare si
gospodarie comunala, precum si detinerea de autorizatii de: Diriginte de Santier-
Lucrari tehnico edilitare de alimentare cu apa-canalizare si Responsabil Tehnic cu
Executia, in domeniul constructiilor edilitare si de gospodarie comunala.
– Competente si experienta in implementarea Proiectelor derulate
cu fonduri europene
Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza:
Proba scrisa va avea loc in data de 22.02.2021, orele 12.00
Interviul va avea loc in data de 25.02.2021, orele 12,00
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declaratii admisi la etapa precedenta.
Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 10.02.2021,
orele 15.00, la Registratura S.C. Compania de Apa Olt S.A. , strada Artileriei nr. 2. Relatii se pot
obtine la compartimentul Resurse Umane, la nr. de telefon 0249/431.750

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here